Centres


La Fundació disposa de diversos centres assistencials amb places concertades amb el Consell Insular.

Per una banda, compta amb dos centres ocupacionals destinats a persones amb discapacitat psíquica que ofereixen una atenció diürna de tipus rehabilitador integral i serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual de rehabilitació, la seva integració social. Són centres que preparen i eduquen els seus usuaris per participar, en la mesura de les seves possibilitats, en els diferents àmbits de la vida: domèstica i familiar; social i comunitària; i ocupacional i laboral.

Per altra banda, la Fundació compta amb tres centres de dia destinats a prestar atenció diürna, amb caràcter rehabilitador, assistencial i ocupacional, dirigit a aquelles persones amb discapacitat amb necessitat de suport extens i/o generalitzat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.

Centre Ocupacional S'Auba

Centre de Dia S'Auba

Centre Polivalent Carlos Mir