Serveis d'atenció a les entitats i a la comunitat1. Servei d'elaboració de projectes
2. Servei d'atenció directa a les entitats
4. Activitats de sensibilització i voluntariat
5. Activitats desenvolupades des de les entitats
6. Servei d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques


1. Servei d’elaboració de projectes
Des de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca es treballa en la recerca de noves convocatòries d’entitats públiques i privades (obres socials entre d’altres entitats) per a la presentació de projectes que permetin el finançament, principalment, dels recursos humans i materials que comporta l’execució dels serveis i d’activitats des de l’entitat. L’equip de projectes el conformen un tècnic de l’àrea de serveis, un tècnic de l’àrea d’administració i gestió i un tècnic del servei d’atenció a les entitats com a coordinador. Tant mateix, l’equip es centre en la presentació i justificació dels projectes presentats i aprovats en les diverses convocatòries anuals.

2. Servei d'atenció a les entitats
Des del Servei d’Atenció a les Entitats de la Fundació es dona atenció, suport i assessorament a les entitats associades en tots els temes que es consideren necessaris, sobretot vinculats al seu funcionament diari. Aquest suport, a nivell logístic, es concreta en: suport administratiu i comptable així com en la tramitació de la correspondència amb les seves persones associades; entre d’altres tasques. Un altre camp de col·laboració passa per donar el suport necessari pel desenvolupament d’activitats i accions que des de l’entitat es vulguin portar a terme al llarg de l’any. En aquestes activitats la Fundació hi dona suport a nivell econòmic, administratiu, organitzatiu...., aportant una part del finançament de les
mateixes; en els casos en que sigui necessari i que l’entitat no pugui assumir dits costos.

3. Activitats de sensibilització
Les principals activitats de sensibilització són executades per part de les entitats que conformen la Fundació de forma directa cap a la població en general a través de taules informatives, xerrades, conferències, tallers... Pròpiament des de la Fundació enguany, 2010, és el primer any que es desenvolupen una sèrie de tallers, oferts a través del Programa de Salut Jove del Consell Insular de Menorca, amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar a la població infantil – juvenil entorn a la diversitat funcional i a les persones amb discapacitat.

4. Activitats desenvolupades des de les entitats
Jornades, conferències, trobades i cursos.
Activitats d'oci i lleure.
Activitats esportives.

5. Servei d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
El servei consisteix a fer el seguiment de les obres que s’estan executant i en la recopilació dels temes relacionats amb l’accessibilitat.
Objectius
  • Contribuir a la millora de l’accessibilitat dels municipis de l’illa i a l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
  • Contribuir al desenvolupament dels plans especials d’accessibilitat aprovats des d’alguns dels municipis de l’illa i potenciar la creació dels plans d’accessibilitat de la resta de municipis que no en tenen.
  • Promoure actuacions de conscienciació i de sensibilització en la matèria i el coneixement de la normativa vigent.
  • Fer el seguiment de les obres d’execució, en diferents àmbits, públics, privats, particulars, per tal de comprovar el compliment de la normativa i l’establiment de les mesures d’accessibilitat adequades.
  • Atendre i resoldre les demandes concretes de qualificació i d’assessorament relacionades en aquest àmbit d’actuació, procedents de diferents estaments, persones i serveis.