Serveis de formació i d'inserció sociolaboral
1. Curs d'aprenentatge professional inicial (CAPI) d'auxiliar de cuina.
2. Servei d'Inserció Laboral (PIL - Incorpora)
3. Centre Especial d'Ocupació
4. Servei d'Inserció Socioassistencial (ILSA)
5. Taller ocupacional "La Florida"
6. Projecte Balada de beques d'inserció sociolaboral


1. Curs d'aprenentatge professional inicial (CAPI) d'auxiliar de cuina (taller específic)
Els programes PQPI i CAPI són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat d’ESO i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laborals dels alumnes. La seva finalitat és la de proporcionar a l’alumnat unes competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, en aquest cas en concret corresponent a l’especialitat d’operacions bàsiques de cuina. L’adquisició d’aquests coneixements i competències els ha de possibilitar la posterior inserció laboral o continuïtat del procés formatiu a través dels altres dispositius propis de l’àrea d’inserció de la Fundació. Els programes CAPi’s els desenvolupen entitats privades o ajuntaments que treballen amb el col·lectiu específic que atén, i són equivalents als PQPI’s ordinaris que imparteixen els instituts.
La modalitat que desenvolupa la Fundació és un CAPI, taller específic –que són els programes que desenvolupen centres educatius o institucions públiques i privades amb experiència reconeguda en la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat.
Funcionen per convocatòria anual de la Conselleria d’Educació i Cultura i són
cofinançats pel Fons Social Europeu.

2. Servei d’Inserció Laboral (PIL - Incorpora)
És un Servei d’Acompanyament a l’Ocupació per a col·lectius vulnerables, que combina activitats d’orientació laboral amb diverses accions de suport complementàries, encaminades a facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat i que basa part de la seva metodologia en el Treball amb Suport. Aquest servei es compon de dos programes diferenciats; el servei PIL emmarcat en la xarxa pública del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), renovat mitjançant convocatòria anual de la Conselleria de Turisme i Treball i cofinançat pel Fons Social Europeu i el servei INCORPORA, finançat per l’obra social de Fundació La Caixa.

3. Centre Especial d’Ocupació
El centre Especial d’Ocupació té com a objectiu principal realitzar un treball productiu amb la finalitat d'assegurar un lloc de treball remunerat, prestar serveis d'ajustament personal i social i, al mateix temps, ser un mitjà d'integració al règim de treball normal a persones amb discapacitat que presenten unes dificultats especials per a la seva inserció laboral.
La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables d’acord amb la realitat del mercat laboral i oberts a la situació de la persona amb discapacitat, a fi d’aconseguir una plena integració laboral i social.
Es manté mitjançant les subvencions anuals de la Conselleria de Turisme i Treball, amb cofinançament del Fons Social Europeu i a través dels beneficis que
pugui generar de les pròpies activitats.

4. Servei d’Inserció Socioassistencial (ILSA)
L’ILSA s’entén com una inserció a les empreses del mercat laboral ordinari amb caràcter socioassistencial, és a dir, sense contracte laboral, per a aquelles persones amb una discapacitat moderada o greu que no posseeixen suficient capacitat per desenvolupar un treball productiu però que tenen prou autonomia, maduresa i consciència de rol de feina per realitzar activitats molt bàsiques i senzilles en un entorn de treball normalitzat. Està finançat per la Conselleria d’Acció Social i Benestar del Consell Insular.

5. Taller Ocupacional “La Florida”
Es tracta d’un servei ocupacional de preparació en unes competències professionals específiques relacionades amb l’especialitat formativa d’agricultura ecològica, dirigit a persones amb discapacitat per malaltia mental greu, i encaminat perquè posteriorment puguin accedir a un altre dispositiu d’inserció laboral propi de la Fundació, com és el PIL, el CEO o l’ILSA. Per a aquells usuaris que s’hagin detectat dificultats per a aquest pas posterior, es crearan places finalistes dins del propi Taller o es valorarà la seva derivació cap a altres dispositius de la xarxa de salut mental de Menorca. Està finançat per la Conselleria d’Acció Social i Benestar del Consell Insular.

6. Projecte Balada de beques d'inserció sociolaboral (trànsit a la vida adulta)
El projecte que es presenta ha d’establir els mecanismes i la metodología adequada que doni resposta a les deficiències detectades en els diferents programes desenvolupats fins al moment i ha de posibilitar el trànsit de les persones amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció a la vida adulta, promovent la seva inserció laboral al mercat ordinari. Aquest projecte es complementaria amb la resta de serveis descrits a l’àrea, a la vegada que el tècnic encarregat d’executar-lo treballaria de forma molt coordinada amb tot l’equip. Tindrà com a finalitat principal facilitar un mitjà el més normalitzat possible perquè les persones amb discapacitat es puguin inserir en un entorn sociolaboral, facilitant la formació i creació de condicions adequades perquè aquest perfil d’usuaris es puguin desenvolupar de la forma més autònoma possible i assumeixin un rol actiu a nivell comunitari. Anirà destinat a persones amb discapacitat diversa, d’edats compreses entre 18 i 30 anys.