Serveis assistencials amb concertació de places amb el CIM1. Servei de Centre Ocupacional
2. Servei de Centre de Dia
3. Servei d'habitatge
4. Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar
5. Servei multiprofessional


1. Servei de Centre Ocupacional
Els centres ocupacionals són centres de serveis socials destinats a les persones amb discapacitat psíquica per oferir-los una atenció diürna de tipus rehabilitador integral i els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cada un i a través d'un programa individual de rehabilitació, la seva integració social. Són centres que preparen i eduquen els seus usuaris per participar, en la mesura de les seves possibilitats, en els diferents àmbits de la vida: domèstica i familiar, social i comunitària i ocupacional i laboral.

2. Servei de Centre de Dia
És un dispositiu de servei social destinat a prestar atenció diürna, amb caràcter rehabilitador, assistencial i ocupacional, dirigit a aquelles persones amb discapacitat amb necessitat de suport extens i/o generalitzat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària. El servei de Centre de Dia de la Fundació, concretament, va destinat a persones amb discapacitat intel•lectual, discapacitat física o que manifesten greus problemes de conducta, greument afectades i en situació de gran dependència que per motius socials i/o familiars no poden ser ateses en els seus domicilis.

3. Servei d’habitatge
És un servei d’acolliment residencial que es desenvolupa en pisos tutelats, adreçat a persones amb discapacitat intel•lectual, amb malaltia mental i amb discapacitat física, que necessiten un habitatge quan esdevé impossible o no s’aconsella viure a la pròpia llar. Es destina a persones que, com a conseqüència dels problemes derivats de la discapacitat, per manca de família o per no disposar de condicions socials i familiars o assistencials adequades, es valora com a necessari un habitatge amb suport alternatiu. Pot tenir caràcter temporal o permanent.

4. Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar
Relacionat amb el tema de l’habitatge i amb la concertació de places assistencials amb el departament d’Acció Social del CIM, hi ha un altre programa conegut com a Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que té regulat el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, emparat a l'Ordre BES/6/2002 de 10 de gener de la Generalitat de Catalunya i a l’ASC/100/2009 de 10 de març, per la qual s’aproven les bases per a la concessió dels ajuts per a l’any 2009. Aquest programa va destinat a les persones amb discapacitat física, psíquica i amb malaltia mental que desitgin viure soles o amb altres persones i que necessitin un suport diari a la llar però sense necessitat de la presència permanent d’un cuidador/a.
L’objectiu del programa és contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia. A aquests efectes, es donarà suport a la persona en les activitats d’autocura, domèstiques i comunitàries que requereixi, donant-li suport per planificar i gestionar la seva llar, els seus assumptes administratius i econòmics, la seva salut i la utilització dels recursos de la comunitat, entre altres.

5. Servei d'equip multiprofessional
Servei que, mitjançant un equip interdisciplinar, aporta els coneixements i criteris unificats i homogenis de cara a una planificació centrada en la persona, donant coherència e integritat als plans d’intervenció individualitzats. Aquest servei proporciona, en col·laboració amb els professionals dels serveis especialitzats corresponents, la informació, assessorament, coordinació, protocols d’actuació i les pautes a seguir per a la intervenció sobre les persones amb discapacitat beneficiàries dels diferents serveis de l’entitat i famílies.