Serveis d'atenció a les persones amb discapacitat i famílies

 


1. Servei d'atenció primària específic
2. Serveis de rehabilitació i suport terapèutic
3. Seveis de salut mental
4. Serveis d'atenció infantil i juvenil
5. Serveis de suport a les famílies
6. Servei de suport a les persones amb sordesa
7. Servei de transport adaptat
8. Programes i activitats complementàries1. Servei d’atenció primària específic

Es tracta d’un servei amb caràcter general, que té la finalitat d’atendre, orientar i assessorar les persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals, sobre qualsevol situació i tema relacionat amb el món de la discapacitat i sobre els serveis i recursos especialitzats més idonis per donar resposta a les necessitats i demandes que manifestin. També té com a funció canalitzar les demandes relacionades amb els tractaments rehabilitadors i amb els serveis dirigits a les famílies.
 


2. Serveis de rehabilitació

 • Servei de fisioteràpia. Es tracta d’un servei que té com a finalitat recuperar o mantenir la mobilitat i funcionalitat de les diferents parts del cos de les persones amb discapacitat física i/o orgànica permanent, a la vegada que també ha de contribuir al manteniment i millora de l’activitat física de les persones afectades per discapacitat intel•lectual i per malaltia mental.
    
 • Aula d’Estimulació Multisensorial. És un dispositiu de rehabilitació i d’estimulació adreçats, per una banda, a menors, joves i adults afectats per discapacitat psíquica o física greu de caràcter permanent i, per l’altra banda, a persones majors amb disfuncionalitats físiques importants o afectades per algun tipus de demència. Té com a finalitat principal donar l’oportunitat als seus usuaris perquè experimentin, explorin, sentin, percebin, interioritzin i identifiquin, en la mesura de les seves possibilitats, totes les sensacions i percepcions que s’obtenen a partir del propi cos i de la realitat exterior. Hi ha dues aules, a Ciutadella i a Maó. Atenen persones de tota l’Illa.
   
 • Servei de rehabilitació del llenguatge. Es tracta d’un servei que té la finalitat d’avaluar i tractar de forma integral els trastorns de la parla i del llenguatge en diferents grups d’afectats, ja sigui de persones amb discapacitat intel•lectual, amb sordesa, o de persones amb una lesió cerebral generada per malalties neurològiques o pel propi procés d’envelliment. En resum, les alteracions que s’han de tractar serien les que afecten als processos de producció i /o compressió del llenguatge (les afàsies), els problemes relacionats amb la pronunciació i articulació (disàrtria, dislàlia i disfèmies) i les alteracions en la veu (disfonia). També té la funció de desenvolupar intervencions preventives que redueixin la incidència d’aquests trastorns i per millorar les funcions verbals i comunicatives dels usuaris.
   

3. Serveis de salut mental
 • Servei de suport psicològic. Es tracta d’un servei que té la finalitat d’atendre les persones amb discapacitat que manifestin una problemàtica de tipus emocional, cognitiva o conductual, tractant-la específicament mitjançant les teràpies més adequades a cada cas, i possibilitant una reestructuració i/o reorganització més adaptativa del seu entorn i activitats quotidianes. Aquest servei implica, també, l’assessorament a les famílies i professionals que els atenen, oferint-los la informació i les pautes de tractament més adequades.
   
 • Servei de suport domiciliari. És un servei de suport dirigit a les persones afectades per trastorns mentals severs, no vinculades als dispositius de la xarxa de salut mental, i que necessiten, per tant, un suport psicològic al seu domicili. La finalitat principal és la millora de la consciència de la malaltia, l’adhesió al tractament i afavorir la inserció social. Es realitza de forma coordinada amb el servei d’acompanyament terapèutic. Aquest servei també té com a objectiu important l’atenció de les seves famílies.
   
 • Servei d'acompanyament terapèutic i de suport social. Consisteix, bàsicament en una estratègia terapèutica i d’acompanyament social que es dóna dins de la quotidianitat de l’usuari, dins d’àmbits comunitaris preferentment, amb uns objectius clarament marcats pel professional responsable. La idea base és que, integrat i coordinat amb altres serveis, l’acompanyament terapèutic i de suport social a la persona discapacitada facilita i afavoreix la integració de l’usuari dins del seu àmbit, de la seva família i la seva comunitat amb una visió socialitzadora.
   

4. Serveis d’atenció infantil i juvenil
 • Servei d’atenció a infants i a joves. És un servei d’atenció integral dirigit a fillets i al·lots amb discapacitat que conté una diversitat de programes entrellaçats, dirigits la majoria d’aquests a les persones amb discapacitat però també a altres persones pròximes implicades, ja sigui la seva família i els professionals dels centres educatius de primària i secundària. Aquest servei s’inicia a les edats primerenques fins que arriben a l’edat adulta. Els programes i activitats que conté varien en funció de l’etapa vital en la que es troben i tots ells estan orientats a fomentar una major autonomia, a potenciar al màxim la capacitats de la persona, a compensar les limitacions i dèficits que puguin presentar per a tal d’aconseguir la màxima inserció social i laboral possible. Aquest servei es pot resumir com l’acompanyament de l’usuari i família cap a la vida adulta.

 • Servei d'atenció primerenca.  És un servei d’atenció a la infància en el que se presta especial dedicació a la atenció primerenca, entesa com un conjunt d’actuacions urgents de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari, que se estén des del moment del naixement fins que el fillet compleix sis anys, i inclou, per tant, les etapes perinatal, postnatal i la primera infància .
  La Fundació ha estat designada per a responsabilitzar-se de la SEDIAP, Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca a nivell insular.
   
 • Programa d’Autonomia Jove. És un programa educatiu per a joves amb discapacitat psíquica amb la finalitat de promoure l’autonomia personal des de la normalització del seu temps d’oci. Pretén rompre amb la tendència habitual dels joves amb discapacitat que durant el seu temps lliure participen a les activitats organitzades pels seus pares o es queden a casa sense fer res. Degut a les seves característiques, necessiten el suport d’un servei especialitzat que els potenciï l’aprenentatge de gaudir del temps d’oci amb autonomia i amb determinació i participant als nuclis socials propis de la seva edat.
   

5. Serveis de suport a les famílies
 • Servei d'Escola d’estiu. És un servei adreçat a les famílies dels usuaris del centre ocupacional per donar una resposta assistencial en forma de servei de lleure durant el període de vacances del dispositiu: el mes d’agost de cada any. Té com a finalitat crear una dinàmica diferent a la del centre ocupacional i promoure activitats i tallers de caire més lúdic, pensats per gaudir de l’estiu i del grup de companys.
   
 • Unitat de respir. És un servei de suport dirigit a les famílies que pretén l’atenció i cura del seu fill o filla afectat per una greu discapacitat, quan aquesta, per motius diversos, no se’n pot fer càrrec. Aquest servei es pot dur a terme tant en el propi domicili com a un centre específic. Les atencions prestades són temporals i de caràcter personal, domèstic i de suport social i educatiu.
   
 • Servei d'atenció domiciliària. És un servei de suport dirigit a persones amb greus discapacitats que es troben en situació de manca d’autonomia personal amb l’objectiu de controlar crisis i deterioraments greus de les persones afectades i les seves famílies i que es presta en el propi domicili. Les atencions prestades són temporals i de caràcter personal, domèstic i de suport social i educatiu.
   
 • Servei de Taller de famílies. Són programes socioeducatius adreçats específicament a les famílies de les persones amb discapacitat, amb la finalitat d’oferir-los suport i assessorament per ajudar-los a afrontar les situacions conflictives i problemàtiques generades per la discapacitat dels seus fills i per donar resposta als interessos que manifestin. Es diferencien grups de famílies de fills/es amb discapacitat escolaritzats/es, que es gestionen en estreta col•laboració amb l’Equip d’Atenció Primerenca de la Conselleria d’Educació del Govern Balear durant el curs escolar, i d’altres tallers més puntuals organitzats per a famílies d’usuaris atesos des d’algun servei especialitzat, de malaltia mental, Centre Ocupacional...

6. Servei de suport a les persones amb sordesa.
Es tracta d’un servei amb caràcter general, que té la finalitat d’atendre, orientar i assessorar a les persones amb sordesa, a les seves famílies i als professionals, sobre qualsevol situació i tema que derivi d’aquesta afectació així com també informar sobre els serveis i recursos especialitzats més idonis per donar resposta a les necessitats i demandes que manifestin. També té com a funció principal suplir les barreres de comunicació que pateixen, identificant la modalitat comunicativa més adequada en cada cas: en llengua de signes, en llengua oral o emprant ambdues modalitats, possibilitant la connexió entre l’usuari i les persones oients; i l’accés dels ciutadans sords als béns i serveis de la comunitat.

 
7. Servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda. 
És un servei dirigit a persones amb problemes de mobilitat o dificultats per a fer desplaçaments del domicili al centre assistencial i/o serveis de rehabilitació. És un servei transversal dins de la fundació, del qual són beneficiaris tots els usuaris dels diferents Centres i Serveis que ho necessiten i, previ conveni de col•laboració, poden usar-lo altres Centres i Serveis Socials que no depenen de la Fundació, com Consell Insular, Centres Escolars o Entitats.

OBJECTIUS

• Garantir el desplaçament a les persones amb mobilitat reduïda

• Afavorir el normal funcionament del centres i serveis, propiciant que els usuaris que ho necessitin puguin assistir amb normalitat

• Proporcionar un servei que doni a les famílies més facilitat i suport en la organització de la vida diària

PERSONES DESTINATÀRIES

Qualsevol persona amb certificat de discapacitat i amb problemes de mobilitat o dificultats per a desplaçar-se de manera autònoma.

Requisits:

- Ser usuari d’un servei de rehabilitació o centre assistencial

- No tenir mitjans propis o familiars per fer transport

Fan ús del servei, una mitja de 100 persones diàries.


8. Programes i activitats complementàries
 • Hipoteràpia. Aquesta activitat compren la rehabilitació de les persones amb discapacitat mitjançant la hipoteràpia i que consisteix amb la realització de moviments físics sobre el cavall, sota la supervisió de personal tècnic, amb la finalitat de facilitar un to muscular normal i evitar postures incorrectes, aprofitant el moviment de balanceig coordinat i rítmic del cavall. Es una activitat que produeix beneficis en diferents vessants: físiques, fisiològiques, psíquiques, emocionals, etc. Es dur a terme en els terrenys del Centre Polivalent Carlos Mir.

 • Grup d'autogestors (persones amb discapacitat intel.lectual). espai per expressar-se i manifestar les seves necessitats i desitjos, els seus punts de vista sobre temes i serveis que els afecta directament,...i també poder participar de la vida associativa. La idea és que aquestes persones treballin elles mateixes la capacitat de decidir i habilitats socials i de comunicació, per avançar cap a una major autonomia personal i convertir-se en protagonistes de les seves vides. L'objectiu dels grups d’autogestors és doble: d'una banda, treballar la autodeterminació perquè els membres decideixin per ells mateixos; d'una altra, avançar cap a l’autogestió i incidir en la societat. A les reunions, per exemple, es parla de la família, del treball, la parella o de situacions de discriminació que poden succeir en el dia a dia. La periodiocitat de les reunions pot variar segons el grup en concret a l’igual que el nombre de persones que el composin. Aquesta experiència es desenvolupa amb els usuaris del Centre Polivalent Carlos Mir.