Objectius


L’objectiu principal de la Fundació, vetllar per la promoció i la defensa de les condicions bàsiques per a l’autonomia de les persones amb discapacitat per tal d’assolir la seva integració social, laboral i familiar, es concreta en dues actuacions més específiques: per una banda, la promoció i la defensa de les condicions de vida digna per a les persones amb discapacitat, des de la necessitat de vetllar per la seva no-discriminació, establint mesures per garantir els seus drets fonamentals, que són els propis de qualsevol ciutadà, però amb especial cura amb les situacions de no-igualtat d’oportunitats que pateixen; per altra banda, la Fundació també es proposa la promoció dels mecanismes que han de garantir les polítiques de prevenció, tractament, rehabilitació, integració social i normalització per les persones amb discapacitat.